Karriärstips

Innovativ ingenjörskonst i fronten av framtidens kärnkraft

Framtidens energiförsörjning kräver att vi hittar nya vägar. Vattenfall satsar nu på innovativ teknik och ingenjörskompetens för att optimera svensk kärnkraft.

Elektrifieringen av samhället ställer ökade krav på energisektorn. I takt med att industrin genomgår en transformation från fossila bränslen till el beräknas svenskarnas elbehov fördubblas inom ett par decennier. För att möta utvecklingen krävs nytänkande innovationskraft.

Kärnkraft är en energikälla med låga koldioxidutsläpp som möjliggör långsiktig och stabil tillgång till el. Egenskaper som enligt Vattenfall gör kärnkraft till ett hållbart alternativ när samhällets elbehov ökar. Nu arbetar energibolaget för att bygga upp den nya generationens kärnkraft samtidigt som befintliga anläggningar ska optimeras. En utveckling där ingenjörens innovationsanda och expertis står i centrum.

Kärnkraft som möjliggör fossilfrihet

För att klara energiomställningen behöver Sveriges fossilfria kraftslag byggas ut. Vattenfall utforskar därför möjligheten att upprätta ny kärnkraft, både i form av SMR, småskaliga modulära reaktorer, och storskalig kärnkraft.

– Ny kärnkraft har blivit väldigt aktuell de senaste två åren och det har hänt mycket på kort tid. I samband med att klimatmålen blir allt viktigare visar nya framtidsprognoser att vi behöver en diversifierad försörjning, och där finns en naturlig plats för kärnkraften. Ett sätt att fasa ut fossila bränslen från industrin är att bygga ny kärnkraft med storskalig kapacitet, förklarar Desirée Comstedt, Vice President New Nuclear på Vattenfall.

För att stärka energisektorns kapacitet kombineras den nya kärnkraften med befintliga reaktorer. Där handlar det om att effektivisera, anpassa och digitalisera existerande anläggningar för att säkerställa säker drift många år framöver..

– Den befintliga kärnkraften är och kommer att fortsätta vara en otroligt viktig bas för planerbar kraft i Sverige. Därför tittar vi nu på möjligheten att förlänga drifttiden till in på 2060-talet i våra befintliga anläggningar. Utan en sådan förlängning står vi inför helt andra utmaningar när det kommer till att förse industrin med tillräckligt mycket el för en hållbar omställning, säger Desirée Comstedt.

Desirée Comstedt

Den nya kärnkraften förväntas stå i drift under första halvan av 2030-talet. Detta menar Desirée som samtidigt betonar att etableringen av ny kärnkraft är ett långsiktigt projekt som kräver politisk stabilitet.

– Vår bedömning är att det tar någonstans mellan 9 och 11 år att få den nya kärnkraften i drift. I nuläget kan vi driva på våra egna processer och bidra till internationella samarbeten för att bygga upp en leverantörskedja. Men vi är också beroende av att Sverige som nation kraftsamlar för att möjliggöra riskdelning och effektiva tillståndsprocesser.

En industri som är i förändring

En stor del i satsningen handlar om att attrahera internationella leverantörer till den svenska marknaden. Vattenfall vill att konstruktionsbolag som planerar byggnation av nya kärnkraftsanläggningar ska se den svenska marknaden som prioriterad. Utbyggnaden av svensk kärnkraft kan nämligen komma att spela en viktig roll för utvecklingen och etableringen av nya industrier.

– Kärnkraften bidrar med väldigt mycket till ett samhälle, både i form av ökade arbetstillfällen och som möjliggörare för industrin. Vi måste därför säkerställa att vi kan erbjuda fossilfri kraft till konkurrenskraftiga priser. Annars kommer våra stora och tunga, men också nya industrier att etablera sig i länder som hinner före oss, säger Desirée Comstedt.

Omställningen drivs av ingenjörer

I centrum av Vattenfalls satsning står ingenjören. När nytänkande teknologier ska utvecklas krävs kompetens som sträcker sig över flera kunskapsfält. Det förklarar Daniel Nordgren, Vice President Fleet Development på vattenfall, som betonar att ingenjörsexpertis spelar en nyckelroll för energiomställningens utfall.

– Det handlar om ett brett spektrum där i stort sett alla kompetenser behövs. Det spänner från kemister, fysiker till att vi behöver byggingenjörer, logistiker, kraftsystemanalytiker och el-tekniker, för att nämna några. Alla kategorier kommer att behövas, säger Daniel Nordgren och fortsätter:

– Vi vill utveckla kärnkraften med ett så lågt klimatavtryck som möjligt. Det handlar bland annat om hur vi kan använda nya material på hållbara sätt och där kommer även miljöingenjörer in i bilden. 

Daniel Nordgren

För Vattenfall är innovationskraft och hållbarhet centrala värden. Välkomnandet av nya sätt att tänka och ny teknik är grundläggande förutsättningar när landets kraftslag ska byggas ut.

– Det är viktigt att komma ihåg att människan inte står på piken av sin innovationsförmåga just här idag, utan vi måste alltid vara öppna för att anamma ny teknik, säger Desirée Comstedt.

Krafttag som gör skillnad

Vattenfall arbetar för fossilfrihet. Det innebär att alla i framtiden ska kunna välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Ett arbete som bidrar till samhällets övergripande hållbara omställning. I samtalet med Desirée och Daniel blir det tydligt att bolaget står inför en spännande tid som föder ny innovation.

– Att få vara i navet av och driva på energiomställningen är enormt engagerande. Vattenfall är ett stort bolag i epicentrum för att möjliggöra en fossilfri framtid. Att vi är ett integrerat energibolag innebär att vi jobbar med alltifrån kundnära lösningar till storskaliga produktioner. Så det är en otroligt diversifierad och komplex miljö, säger Desirée Comstedt.

– Det finns en stor attraktionskraft i att jobba med den här sektorn i den bemärkelse att hela våra liv någonstans baseras på möjligheten att använda energi via el. Det är grundläggande för hela samhället och att vara delaktig i det skulle jag påstå är otroligt stimulerande, tillägger Daniel Nordgren.

– Vattenfall är ett bolag där vi har hög respekt för varandras kompetens. Här kan man vara ödmjuk för det man inte kan, men samtidigt självsäker där man har gedigen kunskap utan att känna sig ifrågasatt. Det är ett perfekt klimat att växa i och precis som Daniel säger blir man en möjliggörare för samhället, det vi gör spelar roll, avslutar Desirée Comstedt.

Nyfiken på mer om Vattenfall och utbyggnaden av svensk kärnkraft? Läs mer här.