Snabbfakta

  • Oslo
 • Heltid
 • Rekrytering

Kategorier:

 • Samhällsvetenskap

Ansök senast: 2021-08-17

Førsteamanuensis/førstelektor i familiterapi

Publicerad 2021-07-21

Fakultet for sosialfag
Ved  Fakultet for sosialfag er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen fagområde familieterapi og systemisk praksis med tiltredelse 01.01.2022 eller etter avtale.

Fakultet for sosialfag har ca. 1000 studenter og ca. 55 årsverk fordelt på bachelor- og masterprogram i familieterapi og systemisk praksis, masterprogram i sosialt arbeid samt videreutdanninger i rus- og avhengighetsproblematikk, familieterapi og systemisk praksis, konfliktarbeid og mekling, relasjonskompetanse i barnevernet og veiledning for studentveiledere. Programområdet familieterapi og systemisk praksis består i dag av 11 faste stillinger inkludert studieleder. https://www.vid.no/enheter/fakultet-for-sosialfag/

Om stillingenes fagområde, ansvar og arbeidsoppgaver
Stillingen er knyttet til master- og videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis. Stillingen kan også inneholde undervisning på andre programområder på fakultetet og samarbeid om forsknings- og utviklingsprosjekter på tvers av programområdene.

Programområdet innførte i 2018 ny studieplan hvor undervisning, praksis og veiledning integreres i ulike aktiviteter. Programområdet har utviklet et samtalesenter hvor studenter kan utøve praksis veiledet av studiets ansatte.

Arbeidsoppgaver er undervisning, forskning, veiledning, sensur, faglig/pedagogisk utviklingsarbeid, samt administrasjon og drift av klasser og utdanningsprogram.

Kvalifikasjonskrav

 • Oppnådd doktorgrad, tilkjent førstelektorkompetanse eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner
 • Utdanning innen systemisk familieterapi /systemisk praksis på masternivå
 • Erfaring med undervisning og veiledning innenfor fagfeltet
 • God muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.
 • Erfaring med nettverks og relasjonsarbeid med barn, ungdom, par og familier
 • Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse i tråd med forskrift og VIDs retningslinjer, må skaffe seg dette i løpet av to år. Høgskolen arrangerer egne kurs.
Vi ønsker søkere som har:

 • erfaring med arbeid fra en flerkulturell kontekst
 • erfaring med/klinisk og/eller organisatorisk arbeid
 • erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid
 • en tydelig kompetanseprofil, herunder relevant erfaring og kompetanse innenfor det systemiske fagfeltet
 • erfaring med etablering, drift og gjennomføring av både interne og eksternt finansierte forsknings-, evaluerings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring med forskning og/eller utviklingsarbeid i internasjonale sammenhenger
Personlige egenskaper

 • liker å motivere, inspirere og samarbeide med studenter og kollegaer
 • liker og ønsker å jobbe i team
 • har god kommunikasjons- og samarbeidskompetanse
I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier
Vi søker etter kolleger med førstekompetanse. For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Søkere til stilling som førstelektor bes legge ved et profileringsdokument som sammenfatter søknadsgrunnlaget og som viser kompetansefeltet som legges frem til bedømmelse.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førstenivå, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid mot førstekompetanse før fast ansettelse (jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5). Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som høgskolelektor vurderes.

Dersom en søker ikke har førstekompetanse, er det ønskelig at søker vedlegger en plan for å kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av ansettelsesperioden.

Vi tilbyr

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskodestillingskode 1011 Førsteamanuensis eller 1198 Førstelektor
Generell informasjon
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

(Dersom det velges å bruke sorteringskomite/administativ gjennomgang:)
Det vil bli brukt sorteringskomité/adminitativ gjennomgang og det kan ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Sorteringskomiteens innstilling sendes ikke ut.

Søknaden
Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad med CV
 • vitnemål og attester
 • liste over alle søkers publiserte/vitenskapelige arbeider
 • liste/innholdsfortegnelse over inntil 10 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert. Alle arbeider som søkeren ønsker vurdert må lastes opp i sin helhet
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse i tråd med VIDs retningslinjer
 • dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht til utlysningens krav til kvalifikasjoner
 • profileringsdokument for søkere til førstelektorstilling ved manglende førstekompetanse legges ved en plan som skisserer hvordan søker vil kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av en treårsperiode
Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen, Kristina Sætran, epost Kristina.saetran@vid.no.

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist: 17.8.21

Tiltredelse: 1.1.22 eller etter avtale       Arbeidssted: VID Oslo, Diakonveien 14-18

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.

Kontaktinformasjon
Dekan Elisabeth Brodtkorb, elisabeth.brodtkorb@vid.no,
telefon +47 22 45 19 64/+47 97778742

Studieleder Halvor de Flon, halvor.flon@vid.no,
telefon 22 45 19 71/+47 951 799 24

Om oss
VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og phd.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.