Karriärstips

Jämställdhet: Maria Hernroth och Maria Ohlseń, Peab

Frågan om jämställdhet är ständigt på tapeten hos många av landets arbetsgivare. Alla branscher har såklart olika utmaningar. Vi valde att titta lite närmare på en av de stora aktörerna i byggbranschen (Peab), som dagligen jobbar hårt för att främja jämställdhet. Inledningsvis får vi via Maria Hernroth, Chef för kompetensförsörjning, en övergripande bild av hur Peab agerar i frågan. Därefter dyker vi in lite djupare i verksamheten med hjälp av Maria Ohlsén, biträdande arbetschef. Hon är bland annat en del av MentorBygg, det mentorprogram som BI (Sveriges Byggindustrier) skapat i syfte att få fler kvinnor i ledande positioner.

Del 1 – Maria Hernroth, Chef för kompetensförsörjning

Hur ser ni på er roll i branschen när man pratar om jämställdhet?
För oss som samhällsbyggare är jämställdhet en självklarhet, och vi har ett gemensamt ansvar i byggbranschen att vända en mansdominerad kultur till en jämlik sådan. Det är en process som tar tid, men vi har både envishet och tålamod.

Vilken är den största utmaningen för er egen del?
Förändringsarbete är alltid en utmaning, att förändra en kultur och en hel bransch får man ha respekt för. Utmaningar utvecklar oss och får oss att tänka nytt, så samtidigt som det är en tuff resa är det helt nödvändigt om vi vill vara med och konkurrera i framtiden. Vi är redo för den utmaningen.

Hur jobbar ni för att kontinuerligt förbättra er inom området jämställdhet? 
Vi har precis avslutat ett stort affärsplanearbete och är glada att konstatera att vi satt tuffare och mer konkreta jämställdhetsmål än vi någonsin gjort tidigare. Det är en naturlig del av Peabs strategi ”Bästa Arbetsplatsen”, och under våren jobbar vi aktivt med att bryta ner våra jämställdhetsmål i en konkret handlingsplan. Tydliga, enkla handlingar i vardagen ska aldrig underskattas när man bedriver förändringsarbete, och det är så vi jobbar bäst i Peab. Ett exempel på sådant konkret utvecklingsarbete är vårt engagemang i Mentor bygg.

Vad är viktigt för er när man pratar om begreppet jämställdhet?
För oss är det viktigt att jämställdhet och mångfald inte blir ett projekt, utan en naturlig, integrerad del av vår medarbetarstrategi och av ”Bästa Arbetsplatsen”. En jämställd arbetsplats är en grundförutsättning för att kunna konkurrera i framtiden, och vi vill såklart rekrytera kompetenta medarbetare ur hela befolkningen.

Jobbar ni utifrån någon form av förebilder internt?
Vi har fantastiska kvinnliga förebilder i Peab, med början hos eleverna på Peabskolan via såväl linje som stöd- och specialistfunktioner, hela vägen upp i koncernledningen. Mentorskap och handledarskap är något vi hela tiden utvecklar som metoder för kompetensöverföring och nätverksbyggande.

Vad anser ni behövs från branschen i helhet för att ta frågan om jämställdhet i rätt riktning?
Vi tror att branschsamverkan är mycket viktigt om vi verkligen ska kunna vända den rådande kulturen, och Mentor Bygg är ett perfekt exempel på ett sådant samverkansprojekt.

Del 2 – Maria Ohlsén, biträdande arbetschef

Maria har jobbat på Peab sedan 2000 och är idag biträdande arbetschef. Sin civilingenjörsexamen tog hon på Chalmers inom Väg och Vatten. I ett samhälle där det blir allt mer vanligt med rörlighet mellan olika arbetsgivare tillhör Maria den allt mindre grupp som är sin arbetsgivare lojal. Anledningarna till detta är många men personlig utveckling, lyhördhet och spännande projekt och medmänniskor inom Peab är några av faktorerna som Maria lyfter fram.

- Jag har hela tiden sett och fått möjlighet att utvecklas, mina chefer på Peab har varit lyhörda för mina önskemål och det känns som vi tillsammans har stakat ut vägen. Jag har fått möjligheten att jobba i spännande och intressanta projekt och framförallt tillsammans med människor som har kommit att betyda mycket för mig. Drivkraften hos mig är att få lyckas tillsammans med andra, utmaningen kan vara stor eller liten men att få gå i mål med bra resultat är härligt.

I en mansdominerad bransch finns såklart många utmaningar som kvinna, men i takt med att branschen har mognat har även Marias inställning till vad som förväntas av henne skiftat lite om man jämför med hennes inledande år i branschen. Vi frågade henne vad hon tycker den största utmaningen varit som kvinna i en mansdominerad bransch.

- Hade jag fått frågan för tio år sedan hade svaret blivit att den största utmaningen är att smälta in samtidigt som man vill sticka ut men av rätt anledning, och rätt anledning är att man vill bli uppmärksammad för sina prestationer och inget annat. Idag anser jag att mina utmaningar inte påverkas av att jag är kvinna i en mansdominerad bransch, min största utmaning är att prioritera bland allt jag vill prestera.

Fler kvinnor i ledande positioner
Marias vardag har sedan en tid tillbaka fått ett nytt inslag, hon är numera även en del i det mentorsprogram som BI (Sveriges Byggindustrier) startat. Programmet innebär tillfälliga avbrott i de vanliga rutinerna. Det är ett gränsöverskridande samarbete inom branschen som är skapat i syfte att få fram fler kvinnliga ledare inom byggindustrin. Programmet har för Maria inneburit en möjlighet att stanna upp i vardagen och reflektera, samtidigt som hennes personliga utveckling främjas i alla möten med inspirerande personer från olika företag i branschen. Själva målet med programmet är långsiktighet.

- Jag hämtar inspiration och kraft vid träffarna med övriga adepter, det är sällan man tar sig tid i vardagen att lyfta blicken vilket vi får möjlighet att göra vid dessa tillfällen. Fantastiska människor som bjuder på sig själva och sina erfarenheter. Programmet ger mig också möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över mina utmaningar, både på lång och kort sikt, tillsammans med en mentor. Målet för mig är att definiera nästa steg i min utveckling. Det är lätt att man tittar vilka vägar andra har gått men det är ju bara jag som har den uppsättning erfarenheter och kunskaper som skapar förutsättningarna för just min fortsatta utveckling.

Maria skulle själv kunna tänka sig att vara mentor i framtiden, att få vara delaktig i någon annan persons utveckling samtidigt som man får möjlighet att se frågeställningar utifrån någon annans perspektiv nämner hon som spännande. Hennes eget deltagande i satsningen ger också en insyn i branschen som är både rolig och intressant.

- Jag personligen tycker det är intressant att följa hur Peab och branschen hanterar frågorna kring varför och hur man skall öka antalet kvinnor i byggbranschen, hur mål för detta formuleras och hur dessa mål förankras i organisationerna. Jag är emot kvotering och övertygad att rätt man alternativt kvinna på rätt plats är det bästa, för mig är frågan vem som skall avgöra det.

Om du skulle ge ett tips till övriga kvinnor i branschen som är i början av sina karriärer, vad skulle det vara?

- Jag tycker inte om att generalisera, men ett tips som jag hade önskat att jag fått är att se till att i er omgivning ha människor åtminstone en som ni litar på och vars återkoppling på ert arbete är något ni kan ta till er och tror på. Viktigt både när man presterat bra eller dåligt.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster