Åbo Akademi University

Åbo Akademi University (ÅAU) is an internationally acknowledged research university with an extensive responsibility for providing education in Swedish in Finland. We offer research and education in most disciplines within the humanities, pedagogics and theology to social sciences, business, law, natural sciences and technology.   The abundant supply enables multidisciplinary entities in both research and education.  Our activities are steered by the values of academic tradition in terms of the freedom of research and education as well as ethical responsibility. We endeavor to enhance diversity, inclusion, equality and sustainability and strive to become the gateway to Finland for the other Nordic countries and the Baltic Sea region.
 
ÅAU has a developed and strengthened role as a research university. We conduct research in many fields and in interaction with the society and the industry. Our special research profile areas are Minority Studies, Solutions for Health, Technologies for a Sustainable Future and The Sea. We have four centres of excellence founded by the Åbo Akademi University Endowment. The centres of excellence have all undergone international quality assessment. In addition, we have several centres of excellence appointed by the Academy of Finland. The University’s dynamic and international research has brought great results. 

Established over 100 years ago, ÅAU operates at the historical campus in Turku and in Vaasa. With its 5,500 graduate and postgraduate students and 1,100 employees, ÅAU is today an international and unique university. 
 
Åbo Akademi (ÅA) är ett internationellt erkänt forskningsuniversitet med ett omfattande ansvar för att erbjuda utbildning på svenska i Finland. Vi erbjuder forskning och utbildning inom de flera discipliner inom humaniora, pedagogik och teologi till samhällsvetenskap, företagsekonomi, rättsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Det stora utbudet ämnen möjliggör multidisciplinära helheter inom både forskning och utbildning. Vår verksamhet styrs av den akademiska traditionens värderingar som forskningens och utbildningens frihet och etiskt ansvarstagande. Vi strävar efter ökad mångfald, delaktighet, jämlikhet och hållbarhet samt strävar mot att bli porten till Finland för de andra nordiska länderna och Östersjöregionen.

ÅA har utvecklat och förstärkt sin roll som forskningsuniversitet. Vi bedriver forskning inom många områden och i samspel med samhället och industrin. Våra speciella forskningsprofilområden är Minoritetsstudier, Lösningar för hälsa, Teknologier för en hållbar framtid och Havet. Vi har fyra spetsforskningsenheter grundade av Stiftelsen för Åbo Akademi. Spetsforskningsenheterna har alla genomgått en internationell kvalitetsbedömning. Dessutom har vi flera spetsforskningsenheter utsedda av Finlands Akademi. Universitetets strävan mot dynamisk och internationell forskning har gett goda resultat.

ÅA grundades för över 100 år sedan och verkar på det historiska campuset i Åbo och i Vasa. Med sina 5 500 studenter och doktorander samt 1 100 anställda är ÅA idag ett internationellt och unikt universitet.