Karriärstips

Projektledning stora tekniska projekt, Katja Hofgren VA SYD

VA SYD renar avloppsvatten åt en halv miljon människor i sydvästra Skåne.  För att anpassa sig till klimatförändringar och växande befolkningsmängder blickar de framåt genom strategiska planer och hållbara satsningar.
KATJA HOFGREN ÄR projektledare på VA SYD med uppdraget att leda tekniskt stora projekt. Just nu håller hon på att modernisera och anpassa de befintliga reningsverken för framtiden, där mottot ”för miljön, nära dig” genomsyrar hela verksamheten. Till grund för VA SYDs arbete ligger en strategisk VA-plan som sträcker sig till år 2050, där klimatförändringar och ökade befolkningsmängder spelar en stor roll. Katjas projekt är unikt ur flera perspektiv – både storleksmässigt, samarbetsformen och den tekniska komplexiteten. Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö är ett av Sveriges största och är ett potentiellt framtida regionalt reningsverk. Moderniseringsbehovet är stort och intagsdelen samt det mekaniska reningssteget ska byggas om och flyttas.
– Projektet står inför många tekniska utmaningar, exempelvis utsätts intagsdelen för stora stötvisa påfrestningar beroende på stora variationer i inkommande flöden av avloppsvatten. När anläggningen står färdig andra halvan av 2017 har jag arbetat med det i sex år. Att få kombinera ledarskap och miljö gör att det känns som att jag gör nytta varje dag. Jag har världens mest intressanta jobb, säger Katja.
FÖR ATT HANTERA komplexiteten i projektet har VA SYD valt att utföra det som ett partneringprojekt. VA SYD står för kunskaper om befintliga förutsättningar, drift och underhåll, och entreprenören bidrar med byggtekniskt kunnande och erfarenheter om hur liknande processteg har utformats på andra reningsverk runt om i världen. – Som projektledare arbetar jag med ett helhetsperspektiv och lägger stort fokus på att projektgruppen ska samverka kring lösningar för att hantera de tekniska utmaningar vi står inför. Reningsprocessen måste fungera oavsett väder och vi ser till att den är hållbar och kretsloppsanpassad med minsta möjliga miljöpåverkan, exempelvis för att hindra övergödning i våra vattendrag. Min största drivkraft är att göra skillnad och det långsiktiga och hållbara arbetet inom VA-branschen tilltalar mig, menar Katja.
TILL FÖLJD AV ökade investeringar och pågående generationsväxling står hela Sveriges vattentjänstbransch inför ett rekryteringsbehov av VA-ingenjörer och tekniker under de kommande åren. Sara Ärlebäck, HR-konsult på VA SYDs HR-enhet, menar att VA-branschen är en framtidsbransch att söka sig till.
– Att arbeta med forskning och utveckling är en förutsättning för att kunna attrahera och behålla medarbetare med rätt utbildning och kompetens. Långsiktighet och ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män genomsyrar VA SYDs personalpolitik. Här finns många interna karriärvägar samt möjlighet till balans mellan arbete och fritid. De som vill minska samhällets påverkan på miljön får gärna söka sig till oss, säger hon